Regulamin

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem domeny

www.znane-zabawki.pl

lub pod którąś z przynależnych subdomen.


Sprzedającym jest

DADO Dawid Dolatkowski

z siedzibą przy

ul. Łętowskiego 6/1 40-648 Katowice,

przedsiębiorstwo podlegaja wpisowi do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, posiada numery

NIP: 627-209-81-11, Regon: 241428211

i zwane jest w dalszej części niniejszego regulaminu także zamiennie

„Usługodawcą”.

Kontakt z Usługodawcą można uzyskać:
pod numerami telefonów: + 48 790673236
korzystając z adresu poczty elektronicznej: sklep@znane-zabawki.pl  

 

§ 1 Definicje

1. Regulamin sprzedaży – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
2. Klient (Kupujący) – osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać Zamówienia lub korzysta z innych usług Sklepu Internetowego (w tym również Konsument).
3. Konsument – zgodnie z artykułem 22 Kodeksu Cywilnego „Za Konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową”.
4. Przedmiot transakcji - Towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego. Sprzedający dokłada wszelkich starań, aby prezentowana na stronach oferta, była aktualna. Gdyby jednak niektóre z Zamówionych Towarów nie były dostępne, Sprzedający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Kupującego o zaistniałej sytuacji telefonicznie lub drogą mailową.
5. Towar – rzecz ruchoma, której dotyczy Umowa Sprzedaży.
6. Towar dostępny za zamówienie - rzecz ruchoma, której dotyczy Umowa Sprzedaży, sprowadzana na indywidualne zamówienie Klienta. 7. Usługa dodatkowa – usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Klienta poza Sklepem Internetowym w związku z charakterem sprzedawanych produktów.
8. Produkt – Towary i Usługi dodatkowe prezentowane w Sklepie Internetowym.
9. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawierana pomiędzy Usługodawcą a Klientem, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (w tym drogą telefoniczną).
10. Aukcja publiczna – sposób zawarcia umowy polegający na składaniu organizatorowi aukcji w ramach przejrzystej procedury konkurencyjnych ofert przez konsumentów, którzy w niej fizycznie uczestniczą lub mogą uczestniczyć, i w której zwycięski oferent jest zobowiązany do zawarcia umowy.
11. Sklep Internetowy www.znane-zabawki.pl (Sklep, Sklep Internetowy) - serwis internetowy dostępny pod adresem www.znane-zabawki.pl za pośrednictwem którego Klient może kupić Produkt.
12. Strona – Usługodawca i Klient.
13. Strona Sklepu – każda strona bądź podstrona internetowa znajdująca się pod adresem www.znane-zabawki.pl.
14. Konto Klienta – jest to przestrzeń udostępniana Klientowi w ramach Sklepu zgodnie z Umową o Świadczenie Usług, pozwalająca na korzystanie przez Klienta z dodatkowych funkcjonalności i usług. Do uruchomienia konta Klienta niezbędna jest rejestracja z podaniem danych Klienta. Klient uzyskuje dostęp do Konta Klienta za pomocą wybranego Loginu oraz Hasła.
15. Login – nazwa Klienta podana w trakcie rejestracji na stronie internetowej Sklepu podczas tworzenia Konta przez Klienta.
16. Hasło - ciąg znaków alfanumerycznych, niezbędny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta, który jest określony przez Klienta podczas tworzenia Konta. Klient jest zobowiązany do zachowania Hasła w ścisłej poufności (do nieujawniania go jakimkolwiek osobom trzecim). Hasło może być zmienione w ustawieniach Konta. Sprzedawca może również udostępnić Klientowi możliwość „odzyskania Hasła” w sposób określony w ramach Sklepu.
17. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Produktów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

§ 2 Zasady ogólne

 1. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Kupującego jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.
  2. Sklep internetowy www.znane-zabawki.pl prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.
  3. Sklep internetowy prowadzi również sprzedaż hurtową produktów, których przedsiębiorstwo jest dystrybutorem.
 2. Sprzedaż hurtowa dostępna jest wyłącznie dla zarejestrowanych przedsiębiorców prowadzących działalność handlową i / lub usługową w zakresie oferowanych produktów lub dla których oferowane wyroby stanowią wyposażenie bądź narzędzia do prowadzenia działalności. Sprzedaż hurtowa nie stanowi sprzedaży konsumenckiej w rozumieniu zapisów Kodeksu Cywilnego.
  4. Wszystkie produkty oferowane w Sklepie Internetowym są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. Usługodawca zastrzega sobie prawo do naruszenia oryginalnych opakowań celem testowania i oceny prawidłowości funkcjonowania oferowanych do sprzedaży produktów.
  5. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej sklepu internetowego.
  6. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu Internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
  7. Wyłączne prawa autorskie majątkowe do logo www.znane-zabawki.pl, do zdjęć i materiałów opisujących Towary, do oprogramowania i grafiki stanowiących Sklep Internetowy, przysługują Sprzedawcy. Zabrania się kopiowania czy wykorzystywania w inny sposób, powyższych dóbr do celów nie związanych ze zwykłym korzystaniem ze Sklepu Internetowego i dokonywaniem w nim zakupów.
 3.  
 4. § 3 Składanie zamówień

1. W zakresie sprzedaży detalicznej - wszystkie ceny podane na stronach internetowych www.znane-zabawki.pl są cenami brutto podanymi w złotych polskich PLN oraz zawierają podatek VAT.
2. W zakresie sprzedaży hurtowej – w zależności od ustaleń z Klientem, ceny podane na stronach internetowych www.znane-zabawki.pl mogą być cenami netto lub brutto podanymi w złotych polskich PLN. W przypadku cen netto do cen należy doliczyć podatek VAT, w przypadku cen brutto ceny zawierają podatek VAT.
3. Dostępna jest również możliwość sprzedaży detalicznej poza granicami Polski, w związku z powyższym Usługodawca na stronie Sklepu Internetowego udostępnia również możliwość wyboru innej waluty rozliczeniowej (np. EUR – euro). Ceny podawane w walutach obcych przeliczane są wg wskaźników, ceną bazową jest cena podawana w złotych polskich PLN.
Ceny w walutach obcych podawane są w formie analogicznej jak opisane w par. 3 punkt 1 i 2 niniejszego regulaminu.
4. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki / dostawy / transportu.
5. Zamówienia są przyjmowane są przez stronę internetową, telefonicznie lub drogą mailową.
6. Zamówienia składane poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
7. Zamówienia składane drogą telefoniczną lub mailową jest możliwe wyłącznie w godzinach podanych na witrynie Sklepu Internetowego.
8. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Kupujący prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adres, na który Towar ma być wysłany oraz numeru telefonu i adresu e-mail.
9. W przypadku zamówienia towarów dostępnych ze statusem „NA ZAMÓWIENIE”– zamówienie Kupującego będzie skuteczne, jeśli Kupujący prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adresu, na który Towar ma być wysłany oraz numeru telefonu i adresu e-mail, a Usługodawca potwierdzi przyjęcie zamówienia do realizacji wraz z podaniem szczegółowych warunków handlowych, w tym m.in. ostatecznej wartości produktu, terminu realizacji.
10. W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Kupującym. Jeśli kontakt z Kupującym nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.
11. Kupujący wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie adres e-mail, elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami i formularzy.
12. Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedającego również do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem ministra finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.
13. W trakcie składania Zamówienia, Kupujący może wyrazić zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego Sprzedającego w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. W wypadku udzielenia zgody, Kupujący ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.
14. Kupujący może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system w celu ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia. W tym celu Kupujący powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login Klienta to podany przez niego adres e-mail. Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Klienta. Hasło Klienta nie jest znane Sprzedającemu i Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich. W przypadku utraty hasła przez Klienta zalogowanie się do systemu może nie być możliwe.
15. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia w przypadku płatności przelewem lub wyborem opcji „za pobraniem” (w zależności od dostępności metod płatności).

§ 4 Koszty i termin wysyłki

1. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia lub podany drogą mailową.
Nie dopuszczalna jest telefoniczna zmiana danych wysyłkowych dla zamówienia złożonego przez Internet.
2. Sklep poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.
3. Towar może być dostarczany za pomocą:
Transportu własnego Usługodawcy.
  Wyspecjalizowanych firm kurierskich.
 Za pośrednictwem Poczty Polskiej.
. W niektórych przypadkach istnieje możliwość odbioru osobistego towarów w wyznaczonych placówkach.
4. Przesyłka dostarczona jest zgodnie z terminem podanym przy każdym produkcie na stronach serwisu. Jest to orientacyjny czas dostawy i dotyczy on zamówień z opcją przesyłki „za pobraniem”.
Przy wyborze opcji płatności „przelew” do czasu podanego na stronach serwisu należy doliczyć czas zaksięgowania środków na rachunku bankowym sklepu (zwykle 1-2 dni robocze).
5. W przypadku chęci zamówienia towaru z brakiem terminu dostawy, w zamian z informacją „dostępne na zamówienia”, Klient przed złożeniem zamówienia powinien skontaktować się z Usługodawcą celem uzgodnienia warunków realizacji Zamówienia, w tym terminu realizacji.
6. Kupujący jest obciążany kosztami dostawy (wysyłki) określonymi w cenniku transportu.
7. Dla przesyłek standardowych – wysokość opłat uzależniona jest od rodzaju transportu oraz sposobu płatności. Kupujący może się zapoznać z cennikiem w każdej chwili klikając w odnośnik „Dostawa”.
Dla przesyłek niestandardowych – wysokość opłat kalkulowana jest indywidualnie i uzgadniana z Klientem przed realizacją zamówienia.
8. Usługodawca może zrezygnować z obciążania klienta kosztami wysyłki.
9. W przypadku sprzedaży hurtowej, warunki sprzedaży oraz dostawy każdorazowo są ustalane indywidualnie z Klientem.
10. Pełna informacja odnośnie form dostawy zamówionych towarów oraz kosztów dostawy dostępna jest również na stronie internetowej Usługodawcy pod adresem www.znane-zabawki.pl

§ 5 Dokumenty sprzedaży

1. Na każdy sprzedany towar wystawiamy paragon lub imienny dowód zakupu (faktura).
2. W przypadku, gdy Klient wybierze jako dowód zakupu fakturę, zobowiązany jest do podania niezbędnych danych umożliwiających wystawienie faktury VAT (przede wszystkim – pełna nazwa klienta, adres zamieszkania bądź siedziby, numer NIP dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą).
3. W przypadku Klienta z obszaru Unii Europejskiej (z wyłączeniem Polski), możliwe jest wystawienie dokumentu dostawy wewnątrz wspólnotowej, warunkiem koniecznym dostawy wewnątrz wspólnotowej jest posiadanie przez Klienta i podanie go wraz z pozostałymi danymi, aktywnego europejskiego numeru identyfikacji podatkowej.

§ 6 Płatności

1. Płatność za zamówiony towar może nastąpić za pobraniem (przy odbiorze towaru), lub przelewem na konto bankowe sklepu.
2. W przypadku niektórych rodzajów asortymentu Usługodawca zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności poprzez wyłączenie wybranych opcji płatności na stronie Sklepu Internetowego.
3. Poszczególne opcje płatności mogą być czasowo lub bezterminowo niedostępne. Klient do wyboru ma te opcje płatności, o których informowany jest w danym momencie składania zamówienia..
4. W przypadku sprzedaży hurtowej, warunki płatności każdorazowo są ustalane indywidualnie z Klientem.
5. W przypadku zamówienia towarów dostępnych ze statusem „NA ZAMÓWIENIE” – warunki płatności Usługodawca potwierdzi wraz z przyjęciem zamówienia do realizacji.
6. Termin płatności:
  W przypadku przedpłaty przelewem bankowym Klient zobowiązany jest do niezwłocznego uiszczenia należności za złożone Zamówienie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty złożenia zamówienia.
 W przypadku płatności za pobraniem Klient jest zobowiązany do uiszczenia należności za złożone Zamówienie przy odbiorze przesyłki.
7. W przypadku nie zrealizowania płatności zgodnie z powyższymi zapisami, Usługodawca może anulować Zamówienie Klienta bez żadnych zobowiązań.
8. W przypadku dostawy za pobraniem i odmowy Klienta odbioru Zamówionego towaru, Usługodawca ma prawo do roszczenia kosztów związanych z dostawą i jej nie odebraniem.
 

§ 7 Odbiór towaru

 Dostawy są realizowane na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 Przed odebraniem przesyłki z poczty lub od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub, gdy plomby (taśmy) są zerwane należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy. Brak stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie stanu ilościowego lub jakościowego przesyłki przy odbiorze może mieć negatywny wpływ na wynik rozpatrzenia roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie.

§ 8 Odstąpienie od umowy

1. Klient będącemu Konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie. Jest ono jednak ograniczone w czasie i przysługuje jedynie przez 14 dni (podstawa prawna: Ustawa o prawach Konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.). Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi – od dnia jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
2. Wskazane w tym paragrafie prawo dotyczy sprzedaży konsumenckiej, a więc stosuje się wyłącznie do sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą.
3. Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w pełni kompletny, a sam produkt, przynależne wyposażenie bądź akcesoria oraz opakowanie będą nieuszkodzone (z wyjątkiem sytuacji, gdy uszkodzona została ta część opakowania, która w inny sposób uniemożliwiłaby sprawdzenie produktu) oraz nie będą nosiły śladów używania, świadczących o innym wykorzystywaniu produktu, niż tylko do celów jego sprawdzenia.
4. Zgodnie z ustawą (art. 3) – przepisów ustawy nie stosuje się do umów:
 dotyczących usług socjalnych, mieszkań socjalnych, opieki nad dziećmi, wsparcia dla rodzin i osób znajdujących się stale lub czasowo w potrzebie, w tym opieki długoterminowej; dotyczących gier hazardowych;
 zawieranych z przedsiębiorcą dokonującym częstych i regularnych objazdów, podczas których przedsiębiorca dostarcza środki spożywcze, napoje i inne artykuły, przeznaczone do bieżącego spożycia w gospodarstwach domowych, do miejsca zamieszkania, pobytu lub pracy konsumenta; dotyczących przewozu osób, z wyjątkiem art. 10 i art. 17; zawieranych za pomocą automatów sprzedających lub zautomatyzowanych punktów sprzedaży; zawieranych z dostawcą usług, o którym mowa w art. 2 pkt 27 lit. a ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2014 r. poz. 243 i 827) za pomocą aparatu publicznego w celu skorzystania z takiego aparatu lub zawieranych w celu wykonania jednorazowego połączenia telefonicznego, internetowego lub faksowego przez konsumenta; dotyczących usług zdrowotnych świadczonych przez pracowników służby zdrowia pacjentom w celu oceny, utrzymania lub poprawy ich stanu zdrowia, łącznie z przepisywaniem, wydawaniem i udostępnianiem produktów leczniczych oraz wyrobów medycznych, bez względu na to, czy są one oferowane za pośrednictwem placówek opieki zdrowotnej; o imprezę turystyczną, o których mowa w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 196); o których mowa w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 16 września 2011 r. o timeshare (Dz. U. Nr 230, poz. 1370); zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa, jeżeli Konsument jest zobowiązany do zapłaty kwoty nieprzekraczającej pięćdziesięciu złotych.

5. Zgodnie z ustawą (art. 38) - prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
 o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (dotyczy także realizacji zamówień towarów dostępnych ze statusem „NA ZAMÓWIENIE”);
 w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 zawartej w drodze aukcji publicznej; o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
6. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, zwracany towar należy odesłać na własny koszt na adres siedziby Usługodawcy. Przesyłki wysyłane przez Klienta / Konsumenta za pobraniem nie będą odbierane.
7. Do przesyłki zwrotnej należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz numer rachunku bankowego, na jaki sklep ma zwrócić zapłatę. Wzór oświadczenia dostępny jest na stronie internetowej Usługodawcy
8. W ciągu 5 dni roboczych od otrzymania towaru wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy, sklep dokona sprawdzenia produktu. Jeżeli towar spełnia wymienione w punkcie 3 niniejszego paragrafu wymagania, zostanie wystawiona faktura korygująca, która zostanie wysłana do Konsumenta pocztą elektroniczną.
9. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 

§ 9 Gwarancja

1. Usługodawca gwarantuje, że oferowane produkty są wolne od wad fizycznych i prawnych.
2. Wszystkie oferowane produkty posiadają Gwarancję Producenta, Importera lub Usługodawcy, obowiązującą na terenie Polski. Czas gwarancji każdego produktu widnieje w jego opisie na stronach sklepu. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez Gwaranta.
3. Większość produktów posiada gwarancje realizowane bezpośrednio przez autoryzowane punkty serwisowe Producentów. Dokładne adresy punktów serwisowych znajdują się na kartach gwarancyjnych dołączanych do produktów oraz na stronach internetowych producentów. Kupujący może także przeprowadzić procedurę reklamacyjną z tytułu Gwarancji za pośrednictwem Sprzedającego.
4. Jeżeli nie jest to zaznaczone – na produkt udzielana jest 12 miesięczna gwarancja.
5. Usługodawca może ograniczyć termin gwarancji / rękojmi w odniesieniu do produktów oferowanych jako używane, sprawne ale wadliwe, uszkodzone, niesprawne, w wyprzedaży ze znaczną redukcją ceny. W takiej sytuacji zapis o ograniczonej gwarancji znajduje się zarówno w ofercie sprzedaży jak i na dokumencie potwierdzającym sprzedaż.
6. W przypadku produktów dostarczanych z kartą gwarancyjną, warunki gwarancji oraz termin gwarancji określa karta gwarancyjna.
7. W przypadku produktów dostarczanych bez karty gwarancyjnej, warunki gwarancji określa regulamin sprzedaży oraz ogólne warunki prawne.
8. Świadczenia z tytułu gwarancji są możliwe wyłącznie po przedstawieniu dokumentu zakupu (faktura VAT, paragon) oraz karty gwarancyjnej (jeżeli do danego produkty została wydana).
9. Świadczenia z tytułu gwarancji nie mają zastosowania w przypadku, w którym Klient dokonał jakichkolwiek zmian i modyfikacji w Produkcie, w tym naruszył plomby gwarancyjne umieszczone na produkcie.
10. Świadczenia z tytułu gwarancji nie mają zastosowania w przypadku, w którym Klient dokonał jakichkolwiek zmian i modyfikacji w dokumentach (faktura, paragon, karta gwarancyjna), w tym naruszył plomby gwarancyjne umieszczone na karcie gwarancyjnej.
11. Usługodawca oświadcza, że nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe na skutek niewłaściwego zastosowania oferowanych Produktów.
12. Usługodawca oświadcza, że nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody jeśli Produkt nosi świadectwo ingerencji mechanicznej, elektronicznej, był rozbierany, rozkręcany, etc., - niezależnie od faktu czy szkoda powstała przed czy po ingerencji w Produkt.
13. Gwarancja nie obejmuje elementów podlegających naturalnemu zużyciu np. bezpieczniki, membrany, uszczelki, baterie, etc.
14. Na podstawie art. 558 Kodeksu cywilnego do sprzedaży towarów nie mają zastosowania przepisy dotyczące rękojmi. Wyłączenie nie dotyczy sprzedaży konsumenckiej.

§ 10 Procedura reklamacji

1. W przypadku, gdy gwarancji udziela Producent / Importer produktu, w przypadku świadczeń gwarancyjnych należy postępować zgodnie z zapisami w karcie gwarancyjnej wydanej przez Producenta / Importera.
2. W przypadku, gdy gwarancji udziela Usługodawca, produkt należy odesłać na adres Usługodawcy, z wypełnionym drukiem zgłoszenia reklamacyjnego.
3. Przesyłki wysyłane przez Klienta / Konsumenta za pobraniem nie będą odbierane.
4. W przypadku uznania gwarancji - naprawiony / wymieniony produkt odsyłany jest do Klienta na koszt Usługodawcy.
5. W przypadku nieuznania gwarancji – produkt może zostać naprawiony (o ile jest to technicznie możliwe), w takiej sytuacji naprawa jest realizowana na koszt Klienta, produkt odsyłany jest również na koszt Klienta.
6. W przypadku nieuznania gwarancji Usługodawca może zrezygnować z naliczania kosztów naprawy / wymiany oraz wysyłki.
7. Klient traci uprawnienia określone w ustawie o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi sklepu o tym fakcie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienie przed jego upływem. W przypadku sprzedaży niestanowiącej sprzedaży konsumenckiej, wyłącza się przepisy zawarte w artykułach 556-576 Kodeksu cywilnego.
9. Klient traci uprawnienia określone w ustawie o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego, jeżeli produkt nosi znamiona użytkowania, produkt lub opakowanie jest uszkodzone, produkt jest niekompletny, brakuje dokumentacji (np. dokumentu sprzedaży, karty gwarancyjnej), etc.
 

§ 11 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez klientów sklepu internetowego w związku z zakupami jest Usługodawca.
2. Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umów sprzedaży, w zawiązku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów do klienta . Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Dane są przekazywane dobrowolnie.
 

§ 12 Program lojalnościowy

1. Usługodawca może prowadzić akcje promocyjne w postaci programu lojalnościowego dla klientów.
2. Szczegółowe informacje odnośnie programu lojalnościowego dostępne są na stronach internetowych Usługodawcy pod odnośnikami „Program lojalnościowy”.

§ 13 Postanowienia końcowe

1. Miejsce zawarcia umowy – teren Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Prawo właściwe – prawo obowiązujące na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy:
 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.
 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.)
4. W przypadku wystąpienia sporu wynikającego ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem a Klientami, w przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu, spory będą rozpatrywane przez Sąd właściwy rzeczowo i miejscowo dla rozstrzygnięcia sporu.
5. Usługodawca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem, iż do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili złożenia zamówienia przez Klienta.
6. Data obowiązywania regulaminu od 15.03.2020 r.
7. Data opublikowania regulaminu 1.03.2020 r.
8. Wersja regulaminu – 1
 

Opracowano w oparciu o dane z portalu Ministerstwa Gospodarki